Vzduchotechnika

Vzduchotechnika Navrženy jsou dvě VZT jednotky umístěné ve venkovním prostředí na střeše objektu, které větraji prostory kanceláří. Vzduch bude distribuován přes chladící trámy a je upravován a přiváděn (odváděn) centrální šachtou do (z) jednotlivých podlaží. Přidružené prostory toalet, kuchyněk popř. technických místností a CHÚC jsou řešeny samostatnými systémy VZT. Pro větrání garážových prostorů je využito rekuperovaného vzduchu z kanceláři, který částečně řeší větrání těchto prostor.

Chlazení

Zdrojem chladu bude dvojice blokových chladících jednotek se vzduchem chlazeným kondenzátorem, které budou instalovány na střeše. Jednotka je navržena bez využití odpadniho tepla. Jednotka pro část chladicích stropů je navržena s využitím volného chlazení.

Vytápění

Na střeše objektu bude umístěna plynová kotelna 4x á 250 kW s nuceným odtahem spalin. Kotelna je pouze pro vytápění budovy a pokrytí výkonu pro ohřev vzduchu pro větrání objektu. Ohřev TV bude zajištěn lokálně elektrickými ohřívači. Vytápění objektu je uvažováno indukčními jednotkami. Pro vytápění objektu bude užíván zemní plyn. Zdrojem zemního plynu pro objekt bude veřejný STL plynovod DN 100, který je veden podél kruhového objezdu na Londýnském náměstí. Provozní tlak plynovodu je 100 kPa. Pro napojení objektu je navržena přípojka STL 063 v délce 57,0 m.

Elektroinstalace

Objekt bude napojen na distribuční síť VN 22kV E.ON Distribuce, a.s. Nová trafostanice bude tvořena rozvodnou VN, dvěma stanovišti transformátorů do 1000kVA, hlavní rozvodnou NN a zálohovanou rozvodnou NN, vedle trafostanice bude strojovna náhradního zdroje – dieselagregátu o maximálním výkonu do 630kVA. Náhradní zdroj bude zajištovat napájení vybraného zařízení v případě výpadku napájení z venkovní sítě VN nebo poruchy či revize na elektrickém zařízení.

 • 186 parkovacích míst
 • Recepce nejvyššího standardu
 • 3  výtahy
 • 2-trubkový fan coil systém klimatizace
 • Vytápění radiátory
 • Otevíratelná okna
 • Stropní osvětlení

 • Jednotný systém řízení budovy
 • Zdvojené podlahy s podlahovými krabicemi, 1 krabice na 10 m²
 • Protipožární systém s kouřovými detektory
 • Telefonní systém vedený optickými kabely a linkami ISDN
 • 24 hodinová bezpečností služba
 • Kamerový systém
 • Záložní generátor

Dopravní řešení

Dopravní napojení objektu je realizováno ze stávajícího dopravního systému BBP I. a II. (Londýnské náměstí). Objekt BBP III je součástí areálu Brno business centra mezi ulicemi Heršpická, Jihlavská a Vídeňská. Řešená část areálu se nachází při křižovatce Jihlavská – Heršpická navazuje na již dokončené etapy výstavby při ul. Vídeňské. Přes tuto část je rovněž dopravně napojena světelně řízenou křižovatkou na sít místních komunikací v ul. Vídeňské.

Plánované zázemí

Nabíjecí stanice pro elektro-automobily

Kolárna + sprchy

Restaurace

Posilovna

Služby

Mateřská školka

Bikesharing stojany před budovou

Terasa

Venkovní relax zóna / venkovní posilovna